Regulamin, który znajduje się poniżej określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.manifestacjabymadlen.pl prowadzonego przez Sprzedawcę – Magdalenę Poradę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Madlen Magdalena Porada z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, REGON 521201301.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, rodzajach usług cyfrowych, sposobach dostarczenia produktów lub świadczenia usług i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: porada.mentoring@gmail.com 
 • numeru telefonu: +48 782 410 143 (telefon czynny w dni robocze w godzinach: 10:00 – 15:00)

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE WWW.MANIFESTACJABYMADLEN.PL  

 

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 3. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego,
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 6. Konto lub Konto Klienta– uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie Klient uzyskuje dostęp do unikatowego konta w Sklepie, stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów,
 7. Konto społecznościowe Sprzedawcy – konto społecznościowe prowadzone przez Sprzedawcę w aplikacji Instagram o nazwie „madlenporada” albo konto w serwisie Facebook, za pośrednictwem, których Sprzedawca przedstawia treści i informacje z zakresu swojej działalności,
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 9. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty podlegające sprzedaży, w tym również Usługi Cyfrowe, Treści Cyfrowe i towary z elementami cyfrowymi,
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.manifestacjabymadlen.pl w zakładce „Regulamin”.
 12. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.manifestacjabymadlen.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów,
 13. Sprzedawca – Magdalena Porada, prowadząca działalność pod firmą: Madlen Magdalena Porada, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, REGON 521201301.
 14. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: karty afirmacyjne, e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), nagrane kursy, warsztaty lub spotkania online, nagrane medytacje online, dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie lub w grupie w serwisie społecznościowym,
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 16. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 17. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych – w szczególności kursy, warsztaty, medytacje, spotkania, konsultacje, prowadzenie grupy w mediach społecznościowych w celu publikowania na nich Treści cyfrowych, terapie prowadzone online (w formie live), mentoring,
 18. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 20. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z opisem danego Produktu, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu.

2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.manifestacjabymadlen.pl i jest prowadzony przez Magdalenę Poradę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Madlen Magdalena Porada z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, REGON 521201301.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Treści Cyfrowe,
 2. sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i sposoby płatności dostępne w Sklepie Internetowym,
 3. zasady i warunki korzystania ze Sklepu,
 4. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
 5. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu, składających Zamówienie lub zawierających ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży.
 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu, jak również w ramach korzystania przez Klienta ze sposobów komunikacji zaproponowanych Klientowi przez Sprzedawcę (np. poprzez utworzone i udostępnione Klientowi grupy na platformie społecznościowej w ramach zakupionego Produktu), zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się: 
 1. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach Formularza rejestracji i Formularza zamówienia, w drodze komentarzy, wiadomości prywatnych, wystawianych opinii,
 2. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
 3. korzystania z udostępnionej przez Sprzedawcę w ramach zakupionego przez Klienta Produktu grupy na platformie społecznościowej lub grupy w komunikatorze w sposób niezgodny z Regulaminem, regulaminem danej platformy społecznościowej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 4. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 5. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu lub na grupie na platformie społecznościowej lub grupie w komunikatorze, (która została udostępniona Klientowi w ramach zakupionego Produktu) do innych celów niż osobistego użytku.
 1. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych Konsumentów lub konkretnych kategorii Konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Konsumentów.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane w Koncie społecznościowym Sprzedawcy są cenami brutto.
 3. Cena Produktu (w tym Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej) jest opłatą za całość Produktu lub usługi. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu, części wydarzenia ani poszczególne dni wydarzenia online, wybrane treści lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów, spotkań online, dostęp do platformy, na której znajdują się Treści cyfrowe lub za pośrednictwem, którego będą świadczone Usługi Cyfrowe, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia, zatem w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu lub usługi z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient nie ma prawa do żądania zwrotu opłaty lub jej części po zakończeniu świadczenia Usługi. Klient może zrezygnować z usługi, uczestnictwa w kursie, szkoleniu, konsultacji, mentoringu lub coachingu, jednakże opłata za ten Produkt zostanie pomniejszona o wartość Usług i Treści cyfrowych, z których Klient skorzystał, jak również Klient naprawi szkodę, którą Usługodawca poniósł na skutek nieuzasadnionego wypowiedzenia (np. utrata dochodu Usługodawcy z uwagi na brak możliwości przyjęcia innych klientów w terminie, który był zarezerwowany dla Klienta rezygnującego).

3 Rodzaje Usług Cyfrowych i Treści Cyfrowych

 1. Sprzedawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy Usługi cyfrowe, które prezentuje w Sklepie i do których dostęp i możliwość skorzystania sprzedaje za jego pośrednictwem, a w szczególności:
 1. Mentoring (np. Brylantowy Self Concept) – Usługa Cyfrowa, której dokładny opis, czas trwania mentoringu jest określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na mentoring mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu mentoringu konieczne jest jego opłacenie, a w przypadku mentoringu 1:1, konieczne jest również ustalenie indywidualnych terminów spotkań,
 2. Dostęp do określonej grupy w mediach społecznościowych – Usługa Cyfrowa z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej,
 3. Kurs, masterclass, spotkanie lub inne wydarzenie online na żywo – Usługa Cyfrowa polegająca na przeprowadzeniu przez Sprzedawcę kursu, spotkania, masterclass lub inne wydarzenie online (na żywo) oraz umożliwienia Klientowi odtworzenia (przez określony czas) nagrania z tego wydarzenia za pośrednictwem Konta lub udostępnionego Klientowi linku. Dokładny opis usługi, czas trwania kursu, masterclass, spotkania lub innego wydarzenia jest każdorazowo określony w opisie zamieszczonym w Sklepie. Na dane wydarzenie online mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do uzyskania dostępu i zakupu tej Usługi Cyfrowej konieczne jest jej wcześniejsze opłacenie oraz założenie Konta,
 4. Udział w wyzwaniu prowadzonym przez Sprzedawcę wspólnie z innymi podmiotami wraz z dostępem do określonej grupy w mediach społecznościowych – Usługa Cyfrowa z wykorzystaniem grupy na jednej z platform społecznościowych. Dokładny opis usługi, czas trwania, tematyka, platforma, na której została utworzona grupa (np. Facebook) oraz założenia usługi są określone w opisie zamieszczonym w Sklepie. W grupie będą publikowane między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe, pliki pdf. Do zakupu dostępu konieczne jest jego wcześniejsze opłacenie oraz posiadanie konta na danej platformie społecznościowej,
 5. Konsultacje indywidualne – istnieje możliwość, po uprzednim kontakcie mailowym: porada.mentoring@gmail.com umówienia konsultacji indywidualnej. Są to konsultacje online, oferta cenowa na daną konsultacje zostanie przedstawiona Klientowi indywidualnie. Cena zostanie ustalona w oparciu o czas trwania konsultacji i jej szczegółowy zakres,
 6. Inne usługi opisane w Sklepie,
 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Treści Cyfrowe lub udostępnia Klientom Treści Cyfrowe jako materiały powstałe w ramach świadczonych usług wymienionych w §3 ust. 1 powyżej, a w szczególności:
  1. Karty afirmacyjne,
  2. nagrane kursy, warsztaty, wydarzenia lub spotkania online, 
  3. nagrane medytacje online, 
  4. dokumenty i materiały elektroniczne związane z uczestnictwem w danym kursie, mentoringu, wydarzeniu online, wyzwaniu, masterclass lub w grupie w serwisie społecznościowym,
  5. inne Treści cyfrowe opisane w Koncie społecznościowym Sprzedawcy,

z których korzystanie zostało uregulowane poniżej, w §12 Regulaminu.

4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest prowadzenie sklepu internetowego i umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną również inne usługi, m.in.: 
 1. prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Klienta i zakupionych Produktów, 
 2. umożliwienie klientowi przeglądania historii zamówień w Koncie Klienta,
 3. prowadzenia platformy kursowej w ramach Konta Klienta, w której będą publikowane linki do spotkań, kursów online prowadzonych na żywo, a następnie linki do nagrań z tych spotkań,
 4. wysyłka newslettera,
 5. udostępnienie formularza kontaktowego i umożliwienie Użytkownikowi podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą za jego pośrednictwem.
 6. Usługi drogą elektroniczną świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast zawierane za pośrednictwem Sklepu: Umowy Sprzedaży, umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz umowy o udział np. w warsztatach, mentoringu, spotkaniach online, masterclassie lub kursie online, medytacji online i umowy o przeprowadzenie konsultacji lub spotkania mentoringowego 1:1.
 7. Podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do nieodpłatnego newslettera, w celu otrzymywania od Sprzedawcy na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach, produktach i promocjach w Sklepie oraz działalności Sprzedawcy. Wszelkie szczegóły związane z usługą newslettera, zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie Newslettera”, dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, platformy kursowej lub Konta Klienta.
 9. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy, przez który Użytkownik może wysłać Sprzedawcy wiadomość, w celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia kontaktu z Użytkownikiem lub odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji, o czym Użytkownik będzie informowany drogą mailową lub na stronie internetowej Sklepu, jak również Sprzedawca zastrzega możliwość zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży Produktów w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu po opublikowaniu na stronach Sklepu odpowiedniej informacji.

5 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu i Konta wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 4. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu, Konta lub funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

6 Konto Klienta

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Przy czym zakup niektórych Produktów może wiązać się z koniecznością założenia Konta w celu korzystania z zakupionych Produktów i korzystania z platformy kursowej.
 2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, dostęp do kursów, dostęp do zakupionych Produktów, Treści Cyfrowych, dostęp do uzyskanych materiałów, nagrań z kursów i spotkań online, dostęp do linków umożliwiających dostęp do Treści Cyfrowych, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny w Sklepie. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.
 4. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
 6. Z chwilą założenia Konta, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym Regulaminem.
 7. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail: porada.mentoring@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 8. W niektórych przypadkach, usunięcie Konta może wiązać się z utrata dostępu go zakupionych Produktów, kursów, Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych.
 9. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

7 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystanie z niego przez innych Klientów.
 2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Warunkiem skorzystania z Usług cyfrowych lub Treści Cyfrowych (w szczególności e-booków, kursów i materiałów elektronicznych):
 1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki,
 2. w przypadku, gdy e-book lub materiał elektroniczny zawiera także pliki MP4 lub MP3– posiadanie programu odtwarzającego te formaty, oraz umiejętność korzystania z tych programów,
 3. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub link do niej są dostępne w Koncie – posiadanie Konta Użytkownika, dostęp do połączenia internetowego oraz spełnienie wymagań technicznych wymienionych w Regulaminie,
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. 
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze  Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest przez Sprzedawcę zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.

8 Składanie Zamówień

 1. Klient nie może złożyć Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Klient może złożyć Zamówienie:
 1. bez zakładania Konta. Wówczas Klient dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §8, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami Umowy Sprzedaży.
 2. zakładając Konto Klienta, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie. Wówczas Klient zakłada Konto zgodnie z §6 Regulaminu i będąc zalogowanym dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §8.
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do Koszyka interesujących Klienta Produktów.
 2. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie. 
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję Regulamin Sprzedaży oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
 1. w przypadku produktów elektronicznych (Treści cyfrowych) – umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych,
 2. w przypadku Usług cyfrowych (kursów, warsztatów, konsultacji 1:1, mentoringu lub in.) – umowa o świadczenie usług.
 1. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 2. W Formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. 
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny), ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 9. Klient może zaznaczyć check box, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści cyfrowej (newslettera), zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 10. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści Cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.  
 11. Jeżeli Klient zwróci się do Sprzedawcy o indywidualną usługę, która nie jest dostępna w Sklepie – Sprzedawca dokona oszacowania potrzeb Klienta oraz rodzaju usługi i na tej podstawie dokona indywidualnej wyceny zamówionej przez Klienta usługi.

9 Formy płatności za Zamówienia

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie. 
 2. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem platformy płatniczej dostępnej w Sklepie, która została szczegółowo wskazana w procesie zakupowym.
 3. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przed dostawą zakupionego Produktu:
 1. Płatność przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego wskazanego w Sklepie. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
 1. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych. 
 3. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia. Może zostać również wysłana instrukcja dostępu do zakupionych Produktów w Koncie lub link do spotkania lub link z dostępem do zakupionych Treści Cyfrowych (o ile wynika to z charakteru zakupionego Produktu).
 4. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionej Treści Cyfrowej lub instrukcja dostępu do zakupionych Produktów w Koncie.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.

10 Płatności ratalne

 1. Za niektóre Produkty, Klient może dokonać zapłaty w drodze płatności ratalnych. Warunki płatności ratalnej prezentowane są przez odpowiedniego dostawcę tego rodzaju płatności, którego dane zostaną wskazane w Sklepie.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności ratalnej, Klient będzie zobowiązany do dokonywania płatności w określonym terminie i na warunkach wynikających z umowy zawartej między Klientem a dostawcą płatności ratalnej.
 3. Cena Produktu jest opłata za całość Produktu. Sprzedaż nie może być podzielona na części, segmenty, części kursu ani poszczególne kursy lub moduły. Klient otrzymuje dostęp do zakupionych zasobów szkoleniowych, kursów i Treści i Usług Cyfrowych jako całości, za pośrednictwem Konta, niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia, zatem w przypadku płatności ratalnej, obowiązek zapłaty całej ceny nie ustaje:
  1. w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,
  2. w przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych zakupionych w ramach płatności ratalnej przed dokonaniem całkowitej spłaty ustalonych płatności.
 4. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach nie może anulować obowiązku zapłaty pozostałych rat.
 5. W przypadku wyboru płatności ratalnej, jeżeli Klient nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie uiścić zaległą kwotę. Brak realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Klienta. 
 6. W przypadku ukończenia szkolenia, kursu, indywidualnych konsultacji lub innych usług lub Produktów zakupionych w ramach płatności ratalnych, przed dokonaniem całkowitej spłaty zobowiązania, Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałych kwot.
 7. W przypadku uchybienia płatnościom Sprzedawca będzie dochodził zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego.

11 Dostawa zakupionych Produktów i dostęp
do utworzonej grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze Messenger

 1. Sposób dostarczenia zakupionego Produktu każdorazowo jest zawarty w opisie danego Produktu.
 2. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

W przypadku zakupienia Treści cyfrowych (karty afirmacyjne, e-book, nagranie lub inne), zostaną one dostarczone Klientowi, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy:

 1. mailowo na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia za pośrednictwem linku do strony www umożliwiającej przejrzenie, zapoznanie się, pobranie Treści cyfrowej albo 
 2. poprzez umieszczenie w Koncie Klienta linku z dostępem do Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku wykupienia Usługi wiążącej się z przekazaniem dostępu do grupy społecznościowej lub komunikatora utworzonych przez Sprzedawcę, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, dostęp zostanie przekazany poprzez:
  1. przesłanie Klientowi w wiadomości mailowej linku do grupy na platformie społecznościowej i wszystkich niezbędnych informacji albo 
  2. umieszczenie w Koncie Klienta linku do grupy na platformie społecznościowej i wszelkich informacji.
 4. W przypadku Usług Cyfrowych np.: kursów, warsztatów, spotkań on-line lub innych wydarzeń prezentowanych w Sklepie, Klient otrzyma za pośrednictwem Konta Klienta wszelkie niezbędne informacje oraz dane do spotkania online w platformie, w której dany kurs, warsztaty i spotkania on-line będą prowadzone lub udostępniane. Dane dostępowe zostaną również przesłane w wiadomości e-mail, na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia.
 5. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w informacjach udzielonych przez Sprzedawcę w chwili zakupu Produktu przez Klienta, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. 
 6. W przypadku kursu, warsztatów, spotkań on-line, grupy w mediach społecznościowych, grupy w komunikatorze Messenger lub in., dostęp do treści wchodzących w skład tych usług może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie, Koncie Klienta lub informacjami przekazanymi przez Sprzedawcę mailowo lub w danej grupie utworzonej w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu Klient utraci dostęp do przekazanych Treści Cyfrowych lub dostępu do grupy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze Messenger przez dostawcę tych usług (np.: Meta Platforms Ireland Limited) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do znalezienia innej platformy, która pozwoli na świadczenie usług lub dostarczenie Produktów zakupionych przez Klienta.
 8. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest Treścią cyfrową lub nie wskazano w opisie Produktu terminów ich dostarczenia lub terminu świadczenia usługi cyfrowej i wymagane jest ustalenia tych terminów (np. zakup konsultacji indywidualnych online, przyszłego kursu online, warsztatów lub indywidualnego szkolenia lub in.), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi Cyfrowej.
 9. Dodatkowe warunki dostarczenia Produktów lub terminów świadczenia Usług, są uregulowane każdorazowo w opisie Usługi Cyfrowej lub Produktu dostępnego w Sklepie.

12 Zasady korzystania z Produktów

 1. Klient może korzystać z dostarczonych Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie Treści cyfrowych lub jej fragmentów albo części w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt pod adresem mailowym:  porada.mentoring@gmail.com
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga Klient otrzymuje go w wersji pdf lub edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.
 4. Klient nie ma prawa do powielania, rozpowszechniania, kopiowania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń́). Niedozwolone jest również̇ dystrybuowanie Produktu, udostępnianie, rozpowszechnianie lub odtwarzanie publiczne. 
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony zakupionych Produktów przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione lub osoby trzecie w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług Cyfrowych lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Konta.

13 Zasady korzystania i członkostwa w grupie w mediach społecznościowych
lub w komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę

 1. Klient może korzystać z dostarczonych treści lub dostępu do grupy w koncie społecznościowym lub komunikatorze, utworzonej przez Sprzedawcę wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji grupy w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie w formie wideo lub w formie nagrania dźwięku prowadzonych przez Sprzedawcę kursów, świadczonych Usług Cyfrowych lub wszelkich innych Produktów udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 4. Klient zobowiązany jest korzystać z dostępu do utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem serwisu lub komunikatora, w którym grupa została utworzona i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 1. korzystać z utworzonej przez Sprzedawcę grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób niezakłócający korzystanie z grupy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie grupy, 
 2. nie udostępniać danych dostępowych do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatora jakimkolwiek osobom trzecim,
 3. nie rozpowszechniać, nie udostępniać jakichkolwiek treści, materiałów, danych osobowych, postów, komentarzy innych członków grupy lub jakichkolwiek innych treści, do których Klient uzyskał dostęp w ramach zakupionego Produktu i dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze utworzonej przez Sprzedawcę,
 4. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z usług Sprzedawcy lub utworzonej przez niego grupy w mediach społecznościowych lub w komunikatorze muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 2. W razie korzystania z grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze w sposób sprzeczny z niniejszym §13 Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia Klienta z grupy bez możliwości domagania się zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

14 Odpowiedzialność

 1. Świadczenie usług oraz sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę dokonywane są na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Sprzedawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, prowadzonych wobec Klienta terapii, schorzeń lub urazów Klienta i in.
 2. Wszystkie materiały dostarczane przez Sprzedawcę w ramach zakupionych Produktów są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów, lęków lub chorób. Konto społecznościowe Sprzedawcy, utworzone przez niego grupy na platformach społecznościowych oraz Sklep nie są źródłem wiedzy medycznej. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach lub treściach i postach publikowanych w Koncie społecznościowym Sprzedawcy, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opublikowane treści nie będą rezonowały z Klientem i jego sytuacją życiową.
 3. Sprzedawca rekomenduje konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionych w Produktach i powstałych w związku z nimi w materiałach – opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i informacje przedstawione w Koncie społecznościowym Sprzedawcy lub prezentowane w Produktach lub powiązanych z nimi materiałach nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
 4. Wyniki, przychody i osiągnięcia demonstrowane na kursach i szkoleniach oraz za pośrednictwem utworzonych przez Sprzedawcę grup w mediach społecznościowych lub komunikatorze są̨ aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń, spotkań online i in., referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty i nie są gwarancją, że każdy Klient osiągnie te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą̨ się różnić, a w szczególności zależą̨ one od indywidualnych zdolności, podejścia, sposobu i efektywności pracy, umiejętności i doświadczenia, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynności oraz innych czynników.
 5. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

15 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §16 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Z zastrzeżeniem §16 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail porada.mentoring@gmail.com przed upływem terminu do odstąpienia. 
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie. 
 8. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
 2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie.  
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

16 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 4. W momencie dokonania zakupu Treści Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej).  

17 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient podaje przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”. 
 5. Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.

18 Opinie o Produktach i ich weryfikacja

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom przesyłanie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 
 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Sprzedawcy.
 3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:
 1. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
 2. Zamieszczenie przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, komentarza na dedykowanej grupie Klientów Sprzedawcy lub w mediach społecznościowych Sprzedawcy,
 3. Przesłanie wiadomości prywatnej przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) lub w komunikatorze (np. Messenger)
 1. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu (np. przy danym Produkcie lub w zakładce „Opinie”).
 2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów u Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
 1. Opublikowanie opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju.
 2. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sprzedawcy lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
 1. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: porada.mentoring@gmail.com .
 2. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.
 3. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne, ale udostępnia tylko wybrane z nich (nie są udostępniane wszystkie opinie, które otrzymał Sprzedawcy).

19 Prawa autorskie

 1. Treści publikowane w Sklepie, Treści Cyfrowe oraz wszelkie inne Produkty prezentowane za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem grup w mediach społecznościowych albo komunikatorów oraz materiały powstałe w ramach świadczonych usług (kursów, warsztatów, dostępu do grupy w mediach społecznościowych lub komunikatorze i in.) zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze, Produktach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć i in.
 2. Treści cyfrowe (e-booki, karty afirmacyjne, materiały edukacyjne, kursy online, nagrania wideo i in.) i  Produkty lub ich opisy, które Sprzedawca prezentuje w swoim Koncie społecznościowym lub przesyła Klientowi w komunikatorze lub grupie w mediach społecznościowych lub komunikatorze stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć, kart afirmacyjnych lub Produktów zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Zakup Produktu lub Treści Cyfrowych nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
 6. Na wszelkie treści przesyłane Klientowi w ramach zakupionego Produktu, co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów lub powiązanych z nimi treści, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów co zostanie wskazane w opisie danego Produktu.

20 Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,
  2. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji wraz z potwierdzeniem przelewu, o dokonaniu pełnej płatności za Treść Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jej uruchomienia,
  3. Treść Cyfrowa okaże się niezgodna z umową.
 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail porada.mentoring@gmail.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

21 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub usługę zgodne z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu, Treści lub Usługi Cyfrowej z umową.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Złożenie reklamacji jest możliwe na adres pocztowy (adres siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: porada.mentoring@gmail.com )
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 • 22 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, może  on skorzystać m.in. z:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) a Sprzedawcą,
 3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • 23 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin i wszelkie umowy zawierane ze Sprzedawcą podlegają prawu polskiemu.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, wynikających ze zmian przepisów prawa lub prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (zmiany uzasadnione) z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta czy Ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 25.05.2023 r. 

Shopping Cart