POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.manifestacjabymadlen.pl

 

Przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.manifestacjabymadlen.pl (dalej jako: „Serwis”).

Właścicielem strony i administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Porada prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Madlen Magdalena Porada z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, REGON 521201301 wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub treścią Polityki prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem mailowym: porada.mentoring@gmail.com 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności podczas korzystania z mojego Serwisu.

 1. Dokonując jakiejkolwiek czynności za pośrednictwem Sklepu m.in.: kupując Produkt, korzystając z platformy kursowej, korzystając z udostępnionych Ci materiałów, zapisując się do newslettera, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
 2. Jako administrator danych osobowych stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Gromadzę i przetwarzam tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy sprzedaży lub świadczenia usług  musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 4. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 5. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi, które stosują właściwe i wymagane prawem zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 6. Korzystam z narzędzi analitycznych, zbieram pliki cookies, Możesz zapoznać się z Polityką Cookies dostępną w Serwisie. 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Magdalenę Poradę w związku z prowadzeniem Serwisu.

 1. Podstawa prawna: 

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej jako: „RODO”)

         2.  Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Porada prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Madlen Magdalena Porada z siedzibą przy ul. Sikorskiego 84 lok. 2, 44-120 Pyskowice, NIP 9691650247, REGON 521201301 (dalej jako: „Administrator danych”).

        3. Dane kontaktowe:

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail: porada.mentoring@gmail.com lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

     4. Cele i  podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Administratora danych w celach:

 1. sprzedaży produktów i świadczenia usług oferowanych w Serwisie – podstawa prawna art. 6  ust. 1 lit. b RODO,
 2. realizacji Twoich zamówień, prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, medytacji, prowadzenia grupy w social mediach, ustalonym komunikatorze lub wykonywanie innych czynności lub świadczenia usług na Twoją rzecz, zgodnie z wykupionymi przez Ciebie produktami, usługami lub treściami cyfrowymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. założenia i prowadzenia Twojego Konta Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. opublikowania Twojej opinii lub komentarza w Serwisie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. świadczenia usługi wysyłki newslettera, zgodnie z warunkami umowy (Regulaminu Newslettera dostępnego w Serwisie) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną na adres mailowy za pośrednictwem formularza lub nawiązania dalszej współpracy na podstawie tej wiadomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest podjęcie kontaktu z osobą przesyłającą wiadomość w celu udzielenia odpowiedzi lub nawiązania współpracy, 
 7. rozpatrywania Twoich ewentualnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 8. administracji podatkowo – księgowej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 9. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub prowadzenia postępowania windykacyjnego, jeżeli nastąpi sytuacja, w której Administrator danych będzie do takich działań uprawniony – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane mogą̨ być przetwarzane również w następujących celach pobocznych: archiwizowanie danych i prowadzenie zestawień, analiz i statystyk – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu wewnętrznych zestawień i statystyk swoich klientów i wykonanych zleceń przez Administratora danych.

   5. Kategorie przetwarzanych danych: 

Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe, tj.:

 1. dane identyfikujące osobę w tym: imię, nazwisko, pseudonim lub nick z mediów społecznościowych,
 2. dane adresowe i teleadresowe w tym: adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail,
 3. numer rachunku bankowego lub karty płatniczej (o ile płatność kartą jest możliwa w Serwisie),
 4. wizerunek i głos uczestnika kursu, szkolenia, warsztatów lub innych równoważnych usług (o ile zostaną one utrwalone na nagraniu wideo utrwalającego przebieg tego spotkania). Podstawą przetwarzania wizerunku i głosu jest Twoja zgoda.

Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP, które również będę przetwarzała w celu realizacji umowy. 

W przypadku przetwarzania danych wskazanych w formularzu kontaktowym, Administrator przetwarza również dane udostępnione w treści formularza. 

      6. Źródło pochodzenia danych: 

Dane osobowe zbieram wyłącznie od osób, których dane dotyczą̨.

      7.Dobrowolność  podania danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia przeze mnie usług lub dostarczenia zakupionych treści cyfrowych na Twoją rzecz jak również niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy.

     8. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych: 

 1. dla celów realizacji umowy  i świadczenia usług – przez okres trwania umowy,
 2. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych,
 3. dla celów udzielenia odpowiedzi na wiadomość́ otrzymaną w drodze wiadomości mailowej za pośrednictwem formularza – do momentu zakończenia wymiany korespondencji między stronami lub zakończenia podjętej na podstawie wiadomości współpracy,
 4. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Administratora – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
 5. dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą̨ być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
 6. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 7. w celu rozsyłania newslettera – do momentu rozwiązania umowy o wysyłkę newslettera,
 8. do celów archiwalnych i księgowych – po wygaśnięciu umowy dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują̨ krótszy okres.

Dane, których podstawą przetwarzania jest zgoda będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

   9. Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem danych w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora danych mogą mieć w szczególności jego pracownicy, współpracownicy i podmioty działające na zlecenie Administratora biorący udział w realizacji przedmiotu umowy, a także podmioty realizujące dla Administratora usługi księgowe, płatnicze, kadrowo-płacowe, analityczne, informatyczne, prawne itp.

Jeżeli bierzesz udział w wyzwaniu, wydarzeniu lub usłudze, którą Administrator danych współorganizuje z innym podmiotem – Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz nicku na platformie społecznościowej, mogą zostać przekazane również temu podmiotowi wyłącznie w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Podmiotem współorganizującym wyzwania i usługi jest Weronika Skibniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Weronika Skibniewska, Pobiel 50, 56-210 Wąsosz, NIP: 5010083355, e-mail: kontakt@manifestacjabogactwa.pl. Zasady przetwarzania danych osobowych przez ww. podmiot znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie: www.manifestacjabogactwa.pl 

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  10. Prawa osoby, której dane dotyczą̨ 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym),
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
 4. do przenoszenia danych (nie dotyczy danych, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać́ na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie wymienione wyżej uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się̨ ze mną̨ pod adresem: porada.mentoring@gmail.com

   11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów. 

   12. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

    13. Bezpieczeństwo.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Gromadzę i przetwarzam tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy sprzedaży lub świadczenia usług  musisz wyrazić oddzielną zgodę.

  14. Wizerunek uczestników Kursów

Jeżeli kupisz u mnie produkt lub usługę związane z uczestnictwem w wydarzeniu prowadzonym online (np.: kursie, warsztatach, grupowym spotkaniu lub szkoleniu online i in.), informuję, że wydarzenie to może być nagrane w postaci pliku wideo, utrwalającego przebieg wydarzenia, a w szczególności utrwalony zostanie wizerunek i głos jego uczestników (o ile będą mieli włączone kamery oraz mikrofon, a także o ile będą brać czynny udział w wydarzeniu), co wiąże się z ich utrwaleniem i dalszym rozpowszechnianiem m.in.: w celu dalszej sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.manifestacjabymadlen.pl Biorąc udział w wydarzeniu online zgadzasz się na wykorzystanie Twojego wizerunku w ww. zakresie. Szczegółowe informacje związane z wizerunkiem uczestników wydarzenia będą każdorazowo przekazywane jego uczestnikom, przed jego rozpoczęciem, np. w drodze wiadomości mailowej dotyczącej zasad wydarzenia lub na pierwszym spotkaniu online w ramach wydarzenia.

Shopping Cart